BlackBoxx RFID slim 400V 11kW

Art. nr. 3739

BlackBoxx RFID slim 400V 22kW

Art. nr. 3741

BlackBoxx Slim met vaste laadkabel 400V 11kW

Art. nr. 3765

BlackBoxx slim met vaste laadkabel 400V 22kW

Art. nr. 3766

BlackBoxx slim met vaste laadkabel 230V 3,7kW

Art. nr: 3748

BlackBoxx RFID slim 230V 3.7kW

Art. nr. 3738